Facebook

Zaštita osobnih podataka i uvjeti korištenja

U ovome dijelu SALVUS d.o.o. iznosi smjernice vezane uz prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka korisnika ove web stranice, kao i uvjete korištenja iste. Osobni podaci definirani su temeljem odredbi važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN-103/2003; pročišćeni tekst NN-106/2012) kao “svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati”. U kontekstu ove web stranice takvi bi podaci primjerice bili sljedeći: ime i prezime korisnika, datum i mjesto rođenja korisnika, adresa korisnika, broj mobilnog ili fiksnog telefona korisnika, e-mail adresa korisnika, osobni identifikacijski broj korisnika i slično. Svi navedeni podaci bit će prikupljani, obrađivani i korišteni u potpunosti sukladno važećim zakonskim odredbama i na zakonom propisan način, a svi korisnici ove web stranice pristupanjem i korištenjem ove web stranice daju svoj izričiti pristanak na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka na način i uz uvjete koji se navode u nastavku. U slučaju eventualnih promjena zakonskog uređenja vezanoga uz pitanja zaštite osobnih podataka SALVUS d.o.o. izvršit će potrebne promjene ili usklađivanja ovoga dijela, a kako bi u svakome trenutku korisnici ove web stranice i njihovi osobni podaci bili zaštićeni sukladno važećim zakonskim odredbama. Za takve promjene ili usklađivanje nije potrebno tražiti suglasnost ili odobrenje korisnika ove web stranice jer se radi o nužnim promjenama ili usklađivanju kako bi se u cijelosti ispoštovale zakonske odredbe.

1. Izjava o zaštiti osobnih podataka

Uzimajući u obzir da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u kontekstu ove web stranice takvi bi podaci primjerice bili sljedeći: ime i prezime korisnika, datum i mjesto rođenja korisnika, adresa korisnika, broj mobilnog ili fiksnog telefona korisnika, e-mail adresa korisnika, osobni identifikacijski broj korisnika i slično), korisnici ove web stranice potvrđuju kako su pristupanjem i korištenjem ove web stranice u potpunosti upoznati s načinom prikupljanja osobnih podataka, te da daju svoju privolu odnosno suglasnost za obradu njihovih osobnih podataka u točno određene svrhe, a koje će korisnicima ove web stranice biti predočene u svakome konkretnome slučaju kada od njih budu traženi određeni osobni podaci (npr. radi informiranja o proizvodima, dostave kupljenih proizvoda na kućnu adresu, odgovora na upite korisnika i slično). Ukoliko je za bilo kakvu reakciju sa strane SALVUS d.o.o. neophodno da korisnici ove web stranice daju svoj određeni osobni podatak, a isti to ne učine, tada SALVUS d.o.o. neće biti u mogućnosti pružiti im traženu uslugu ili odgovoriti na njihov eventualni upit ili zahtjev. Svaki korisnik ove web stranice slobodan je prilikom donošenja odluke o tome hoće li ili neće dati svoje osobne podatke kada to od korisnika bude traženo.

2. Način prikupljanja osobnih podataka

Osobni podaci korisnika ove web stranice prikupljaju se njihovim dobrovoljnim davanjem od strane korisnika, ali i automatskim prikupljanjem informacija koje se stvaraju prilikom pristupa ovoj web stranici (IP adrese, cookies i slično). Ali osobni podaci u strogom zakonskom smislu, dakle podaci temeljem kojih je moguće identificirati fizičku osobu, bit će prikupljani isključivo temeljem privole odnosno suglasnosti korisnika (putem registracije na ovu web stranicu, slanjem e-maila i slično), dok će automatski prikupljeni podaci služiti u svrhu dobivanja podataka vezanih uz učestalost posjeta stranici, statistička istraživanja i slično.

3. Jamstvo SALVUS d.o.o.

SALVUS d.o.o. jamči korisnicima ove web stranice kako osobne podatke korisnika neće ni na koji način zloupotrijebiti, te da ih neće na bilo koji način neovlašteno ustupati trećim osobama. Osobni podaci korisnika mogu se ustupiti trećim osobama s kojima SALVUS d.o.o. surađuje u obavljanju svoje djelatnosti kada se to može dovesti u vezu s ispunjenjem obveza prema korisnicima ove web stranice (dostava i slično). Takve treće osobe će se tada pridržavati svih ovdje navedenih pravila vezanih uz zaštitu osobnih podataka. Također, ti se podaci mogu ustupiti trećim osobama vezano uz reviziju SALVUS d.o.o. kao i u svrhu ispunjenja zakonskih obveza sukladno zahtjevima ovlaštenih institucija Republike Hrvatske (sudovi, policija, državno odvjetništvo i slično), te u drugim slučajevima kada to određuju posebni propisi Republike Hrvatske.

4. Pravo uvida

Svaki korisnik ove web stranice koji je dao svoje osobne podatke, ima pravo u svakome trenutku te podatke provjeriti i po potrebi ispraviti. Provjera osobnih podataka vrši se na mjestu gdje su ti podaci dani, ili slanjem upita na e-mail adresu navedenu kasnije pod 8. (Pitanja i prijedlozi). Također, ukoliko je bilo koji korisnik ove web stranice pristao primati oglašivačke materijale (npr. newsletter) putem e-maila ili na koji drugi način, to može u svako doba otkazati i to na način koji će biti naveden prilikom dostave takvog materijala.

5. Sigurnosne mjere

Prilikom prikupljanja osobnih podataka SALVUS d.o.o. koristi uobičajene sigurnosne tehnologije i postupke (firewall, zaštita lozinkom). Prilikom korištenja i obrade osobnih podataka koriste se tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

6. Zaštita djece

Usluge koje se nude na web stranici SALVUS d.o.o. namijenjene su odraslim osobama tj. osobama starijima od 18 godina. Osobni podaci osoba mlađih od 18 godina mogu biti prikupljani, obrađivani i korišteni jedino uz prethodnu suglasnost njihovih roditelja ili skrbnika, a koje osobe će biti unaprijed obaviještene o tome koji će se to osobni podaci prikupljati i u koju svrhu.

7. Linkovi na druge web stranice

Zaštita osobnih podataka koju pruža SALVUS d.o.o. odnosi se isključivo na ovu web stranicu, a ne i na druge web stranice na koje ova web stranica može upućivati. Upućivanje na druge web stranice koristi se radi potpunosti informacija za naše korisnike, kao i za što je moguće bolju uslugu, ali se korisnicima sugerira da prilikom pristupa na te druge web stranice prije davanja osobnih podataka prouče pravila zaštite podataka koje se nalaze na tim web stranicama.

8. Uvjeti korištenja

Ova web stranica pokrenuta je kao uslužni servis SALVUS d.o.o. te će podaci na njoj biti ažurirani sukladno svim novim medicinskim spoznajama ili otkrićima, ali usprkos svim nastojanjima za njezinim poboljšanjem, podaci sadržani na ovoj web stranici mogu zbog proteka vremena i novih medicinskih otkrića zastarjeti. Stoga sadržaj ove web stranice ne treba biti shvaćen ili protumačen kao davanje savjeta ili sugestija te se ne treba i ne smije koristiti kao temelj za donošenje bilo kakvih odluka ili akcija vezanih uz zdravlje korisnika, o kojim odlukama ili akcijama se korisnici moraju oslanjati na savjet ovlaštenog zdravstvenog radnika. SALVUS d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost, uporabu i ažuriranje podataka sadržanih na ovoj web stranici, te nije i neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na štete za tjelesne ozljede ili izgubljene podatake vezane uz korištenje ove web stranice. Materijali se daju na uporabu „kakvi jesu“, bez ikakvih, posrednih ili neposrednih jamstava prodaje. SALVUS d.o.o. nije odgovoran i ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakve informacije ili mišljenje sadržano na web stranicama bilo koje treće osobe, ukoliko ova web stranica upućuje na web stranice neke treće osobe.

9. Autorska prava i intelektualno vlasništvo

SALVUS d.o.o. dopušta kopirati materijale koji su objavljeni na ovoj web stranici za nekomercijalnu uporabu, pod uvjetom da svaki primjerak tih materijala zadržava oznaku autorskih prava i drugih obavijesti o vlasništvu te pravnih napomena koje se nalaze na njima, kao i na ovoj web stranici. Sadržaj ove web stranice ne treba biti shvaćen ili protumačen kao dodjeljivanje licenci, patentnih prava, autorskih prava (osim naprijed navedenoga) ili zaštitnog znaka SALVUS d.o.o. bilo kojoj trećoj osobi. Zaštitni znakovi i oznake usluga u vlasništvu ili pod licencom bilo koje treće osobe, koji se pojavljuju na ovoj web stranici, nisu vlasništvo SALVUS d.o.o. te se koriste samo za identifikaciju proizvoda i usluga njihovih vlasnika, bez potvrde i zaključenja ugovora o sponzorstvu od strane SALVUS d.o.o. za uporabu tih znakova.

10. Pitanja i prijedlozi

Sva naprijed navedena pravila vezana uz zaštitu osobnih podataka i uvjete korištenja postavljena se u Vašem interesu, a ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili prijedlog vezan uz navedenu tematiku, molimo Vas da nam se obratite na e-mail adresu: info@salvus.hr ili poštom na adresu: Župana Vratislava 11, 49240 Donja Stubica, te ćemo nastojati što je moguće više usavršiti pitanje zaštite Vaših osobnih podataka i uvjete korištenja. U slučaju eventualnih zakonskih ili bilo kakvih drugih promjena vezanih uz ovu tematiku, SALVUS d.o.o. će ažurno uskladiti ovdje navedena pravila s novim propisima, te će takva usklađena pravila od dana njihove objave na ovoj web stranici biti važeća prilikom Vašeg daljnjeg korištenja ove web stranice. Pitanja, komentari, prijedlozi ili slični podaci, koji budu poslani od strane korisnika ove web stranice i zaprimljeni od strane SALVUS d.o.o. neće se smatrati povjerljivima te će SALVUS d.o.o. iste moći reproducirati, koristiti, objaviti i distribuirati drugima bez ograničenja, a ujedno će SALVUS d.o.o. moći koristiti sve ideje, zamisli, vještine, tehniku ili znanje sadržano u takvim podacima za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i reklamu proizvoda koji uključuju takve podatke.